Regulamin.

Regulamin Studia Jogi Yam

1. Regulamin określa zasady korzystania z urządzeń oraz pomieszczeń i sprzętu znajdującego się w Studiu Jogi Yam w Poznaniu w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom zajęć organizowanych na jego terenie.

2. Postanowienia regulaminu dotyczą wszystkich osób uczęszczających w zajęciach organizowanych na terenie Studia Jogi Yam oraz korzystania z urządzeń i sprzętu, który się tu znajduje.

3. Zajęcia w Studiu Jogi Yam mogą odbywać się wyłącznie pod okiem prowadzącego nauczyciela, trenera lub osoby odpowiedzialnej za korzystanie z pomieszczeń.

4. Używać urządzenia sportowe, przyrządy i sprzęt można wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem jak i pod okiem nauczyciela.

5. Zajęcia odbywają się według ustalonego grafiku zajęć.

6. O wszelkich uszkodzeniach sprzętu, wyposażenia oraz jakichkolwiek zagrożeniach należy powiadomić natychmiast obsługę lub prowadzącego zajęcia.

7. Zabrania się wnoszenia na teren Studia Jogi Yam:

– wszelkich niebezpiecznych przedmiotów, materiałów łatwo palnych,

– środków odurzających,

8. Odzież wierzchnią i obuwie należy pozostawić w szatni.

9. Osoby, które zniszczą sprzęt bądź urządzenia ponoszą pełną odpowiedzialność pieniężną za wyrządzone szkody.

10. Studio Jogi Yam nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni.

11. Za przestrzeganie regulaminu jak i za bezpieczeństwo na terenie obiektu odpowiedzialność ponoszą nauczyciele.

12. STUDIO JOGI YAM NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NIE PRZESTRZEGANIE REGULAMINU.

Regulamin uczestnictwa w zajęciach hatha jogi

1. Do ćwiczeń nie należy przystępować z pełnym żołądkiem (minimum jedna godzina odstępu po lekkim posiłku, trzy godziny po cięższym), po długotrwałym pobycie na słońcu, po saunie.

2. Zawsze należy poinformować nauczyciela o problemach zdrowotnych przed zajęciami.

3. Panie ciężarne bezwzględnie muszą poinformować nauczyciela, mają oddzielne ćwiczenia.

4. Panie w trakcie menstruacji winny poinformować nauczyciela, nie wszystkie ćwiczenia są wskazane dla nich.

5. Jeśli w trakcie zajęć pogarsza się samopoczucie należy o tym poinformować nauczyciela.

6. W ćwiczeniach bierzemy udział na własną odpowiedzialność.

7. Wszelkie pytania zadajemy po zajęciach.

8. Podczas trwania zajęć należy zachować ciszę i skupienie.

9. Uczestnicy zajęć nie mogą pomagać sobie wzajemnie bez zgody osoby prowadzącej.

10. Należy być punktualnym, wszelkie spóźnienia są wykluczone!

11. Korzystając ze sprzętu podczas zajęć należy pamiętać, aby po ćwiczeniach odłożyć go na miejsce.

Regulamin płatności

1. Karnet wykupiony w danym dniu obowiązuje przez 4 lub 8 tygodniu i ma datę ważności.

2. Niewykorzystany karnet nie podlega zwrotowi pieniędzy, ani przeniesieniu opłaty na kolejny okres.

3. W sytuacjach losowych zajęcia można odrabiać u innych nauczycieli w dacie ważności karnet.

4. Płatności dokonuje się przed zajęciami u nauczycieli.